Arkiv

Archive for the ‘Fotografi’ Category

Film, den stora nyheten

24 maj, 2010 Lämna en kommentar

För amatören skulle det ofta, isynnerhet i hans egenskap af turist, ställa sig obekvämt och tyngande att behöfva medföra endast glasplåtar för sin kamera. Redan några dussin sådana af ordinär storlek representerar en ej obetydlig vigt, som vid en turistfärd kan bli kännbar nog. Till undvikande af denna olägenhet har man ersatt glasplåten med ett papperstunt, glasklart och böjligt underlag af celluloid, på hvilket den ljuskänsliga hinnan är beredd, det hela vägande en obetydlig bråkdel af glasvikten. Sådana preparat ha fått namn af ‘film’. Film finnas beredda dels i något styfvare ‘blad’, afsedda att kunna insättas i vanliga plåtkasetter, då man likväl måste ge åt dessa blad ett underlag af lagom tjock kartong för att hålla dem plana och kvar på sin plats – dels ock i ‘rullar’, då i vissa kameror ända till 50 bilder kunna tagas i följd, utan att kameran behöfver omladdas i mörkrummet. Men till dessa ‘filmrullar’ kunna ej vanliga kasetter användas, utan man får härtill anskaffa sådana af särskild konstruktion. Enkom för film byggda handkameror äro numera äfven särdeles allmänna och omtyckta. En viktig förbättring på detta område införde Kodakkompaniet i och med sina nya filmkameror så konstruerade, att filmrullen efter förbrukning – vid dagsljus – kan uttagas och ersättas med en ny. Turisten kan sålunda i sin väska medföra dussintals filmrullar och använda dem alla, utan att någon enda gång behöfva anlita mörkrum – som han sällan eller aldrig på sin resa finner ens skymten af!

Saxat ur Nybörjarens frågobok, vägledning uti fotografikonstens första grunder, av Sven Scholander 1905. Jag som trodde att filmrullar och möjligheten att ta flera bilder i serie kom långt senare!  Blixt använde man sig också av på den tiden:

Vid blixtens afbrännande uppstår en ganska intensiv hvit rök, som först som ett moln lägrar sig utefter taket och sedan så småningom sänker sig ned öfver hela rummet. Ställ därför genast till med ett kraftigt korsdrag, som medan ännu röken ligger kvar uppe i taket ganska hastigt drar den med sig ut.

Annonser
Kategorier:Fotografi